A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng phương án làm việc của trường Mầm Non Vân Hòa B Từ ngày 08/10 đến ngày 23/10/2021

PHÒNG GDĐT

TRƯỜNG MẦM NON VÂN HÒA B

 

 

Số:     /PA- MNVHB

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

              Vân Hòa, ngày 07 tháng 10 năm 2021

 

PHƯƠNG ÁN

Làm việc bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch theo chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

 

 

Tiếp tục thực hiện văn bản số 1897/UBND ngày 29/7/2021 của UBND huyện Ba Vì về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19; Công văn số: 2119/UBND-YT ngày 21/08/2021 của UBND huyện Ba Vì về việc thực hiện Công điện số 19/CĐ-UBND;

          Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện ;

          Căn cứ công văn 843/GDĐT ngày 07/8/2021 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Ba Vì về việc xây dựng phương án làm việc đảm bảo phòng chống dịch bệnh covid19.

Trường Mầm non Vân Hòa B xây dựng phương án làm việc đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch theo chỉ thị 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Công điện số 19/CĐ-UBND của chủ tịch UBND Thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích: Chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan theo các quy định về phòng, chống dịch; đảm bảo thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch vừa hoàn thành thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

Xác định nhiệm vụ phòng chống COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và thường xuyên. Yêu cầu cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch theo chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN:

1. Thời gian thực hiện: Áp dụng trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/08/2021 của UBND Thành phố Hà Nội.

2. Nội dung:

2.1. Đối với LĐ, CB, LĐHĐ trong trường Vân Hòa B:

- Yêu cầu cán bộ, nhân viên trực trường thường xuyên khử khuẩn tại cơ quan và vị trí làm việc, thường xuyên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi nói chuyện ít nhất 2m, khai báo y tế hàng ngày và quyét mã QR Code khi đi trực

- Giám sát chặt chẽ khách nếu đến liên hệ công tác tại Trường học (nếu có) gồm: khai báo y tế, đo thân nhiệt

- Đối với các cuộc họp như: Họp hội đồng, họp chi bộ, 100% bằng hình thức trực tuyến (qua phòng họp Zoom của Trường )

- Đối với các đồng chí làm việc trực tuyến: Căn cứ phân công lịch tuần hoàn thiện công việc; liên hệ hoàn toàn quan hòm thư điện tử, Zalo để triển khai hoàn thành các nhiệm vụ.

   2.2. Đối với  BGH nhà trường

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV); Đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 để duy trì hoạt động của nhà trường và thực hiện mục tiêu kép trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.

- Ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có trường hợp mắc, nghi ngờ mắc COVID-19 tại các trường; hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của dịch.

- BGH có phương án bố trí, sắp xếp, quản lý CB, GV, NV trực trường hợp lý, chặt chẽ để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Phân công mỗi ngày có 01 CBQL, 01 giáo viên và 01 nhân viên tham gia trực tại cơ quan;

3. Về phương án làm việc các cán bộ, công chức, người lao động:

Hằng ngày tại Trường Mầm non Vân Hòa B phân công tối đa 03 đ/c tham gia trực tại cơ quan( chi tiết theo biểu):

 

 

STT

Ngày/tháng/năm

Họ tên

Chức danh/chức vụ

Nhiệm vụ

1

08/10/2021
(thứ 6)

Khuất Thị Thịnh

SĐT: 0384481411

Phó Hiệu trưởng

Trực Lãnh đạo

Nguyễn Thanh Hường

SĐT: 00976878284

Giáo viên

Trực tại cơ quan

Nguyễn Đình Thi

SĐT:0978161195

Nhân viên

Trực tại cơ quan

2

09/10/2021
(Thứ 7)

Bùi Thị Thu Hằng

SĐT: 0979580493

Phó Hiệu trưởng

Trực Lãnh đạo

Vũ Thị Thanh

SĐT: 0987770421

Giáo viên

Trực tại cơ quan

Trương Thị Hoàn

SĐT: 0987596462

Nhân viên

Trực tại cơ quan

3

10/10/2021
(CN)

Nguyễn Thị Hồng

SĐT: 0988373071

Hiệu trưởng

Trực Lãnh đạo

Nguyễn Minh Lượng

SĐT: 0377282613

Giáo viên

Trực tại cơ quan

Lê Thị Kim Tuyến

SĐT: 0977532856

Nhân viên

Trực tại cơ quan

4

11/10/2021
(Thứ 2)

Khuất Thị Thịnh

SĐT: 0384481411

Phó Hiệu trưởng

Trực Lãnh đạo

Lê Thị Thu Hà

SĐT: 0979764879

Giáo viên

Trực tại cơ quan

Khuất Thị Lan

SĐT: 0334478004

Nhân viên

Trực tại cơ quan

5

12/10/2021
(Thứ 3)

Bùi Thị Thu Hằng

SĐT: 0979580493

Phó Hiệu trưởng

Trực Lãnh đạo

Nguyễn Thị Định

SĐT: 0373021939

Giáo viên

Trực tại cơ quan

Nguyễn Thị Tuyết Mai

SĐT: 00983147369

Nhân viên

Trực tại cơ quan

6

13/10/2021
(Thứ 4)

Nguyễn Thị Hồng

SĐT: 0988373071

Hiệu trưởng

Trực tại cơ quan

Lê Thị Thu Hường

SĐT: 0986307976

Giáo viên

Trực tại cơ quan

Phan Thị Oanh

SĐT: 0983403426

Nhân viên

Trực tại cơ quan

7

14/10/2021
(Thứ 5)

Khuất Thị Thịnh

SĐT: 0384481411

 Phó hiệu trưởng

Trực Lãnh đạo

Nguyễn Thu Hiền

SĐT: 0975789291

Giáo viên

Trực tại cơ quan

Nguyễn Thị Hội

SĐT: 0363504988

Nhân viên

Trực tại cơ quan

8

15/10/2021
(Thứ 6)

Bùi Thị Thu Hằng

SĐT: 0979580493

Phó Hiệu trưởng

Trực Lãnh đạo

Nguyễn Thị Nga

SĐT: 0889690556

Giáo viên

Trực tại cơ quan

Lê Thị Hợp

SĐT: 0335486709

Giáo viên

Trực tại cơ quan

9

16/10/2021
(Thứ 7)

Nguyễn Thị Hồng

SĐT: 0988373071

Hiệu trưởng

Trực Lãnh đạo

Nguyễn Thị Xuân Hương

SĐT: SĐT: 0975055882

Giáo viên

Trực tại cơ quan

Trương Thị Hoàn

SĐT: 0987596462

Nhân viên

Trực tại cơ quan

10

17/10/2021
 (CN)

Khuất Thị Thịnh

SĐT: 0384481411

Phó Hiệu trưởng

Trực Lãnh đạo

Vũ Thị Thanh

SĐT: 0987770421

Giáo viên

Trực tại cơ quan

Lê Thị Kim Tuyến

SĐT: 0977532856

Nhâm viên

Trực tại cơ quan

11

18/10/2021
(Thứ 2)

Bùi Thị Thu Hằng

SĐT: 0979580493

Phó Hiệu trưởng

Trực Lãnh đạo

Nguyễn Thị Nga

SĐT: 0366605018

Giáo viên

Trực tại cơ quan

Nguyễn Thị Tuyết Mai

SĐT: 00983147369

Nhân viên

Trực tại cơ quan

12

19/10/2021
(Thứ 3)

Nguyễn Thị Hồng

SĐT: 0988373071

Hiệu trưởng

Trực lãnh đạo

Nguyễn T Vân Trang

SĐT: 0384411590

Giáo viên

Trực tại cơ quan

Khuất Thị Lan

SĐT: 0334478004

Nhân viên

Trực tại cơ quan

13

20/10/2021
(Thứ 4)

Khuất Thị Thịnh

SĐT: 0384481411

Phó hiệu trưởng

Trực lãnh đạo

Lê Thị Hòa

SĐT: 0395561741

Giáo viên

Trực tại cơ quan

Nguyễn Đình Thi

SĐT:0978161195

Nhân viên

Trực tại cơ quan

14

21/10/2021
(Thứ 5)

Bùi Thị Thu Hằng

SĐT: 0979580493

Phó Hiệu trưởng

Trực Lãnh đạo

Nguyễn Thanh Hường

SĐT: 00976878284

Giáo viên

Trực tại cơ quan

Phan Thị Oanh

SĐT: 0983403426

Nhân viên

Trực tại cơ quan

15

22/10/2021
(Thứ 6)

Nguyễn Thị Hồng

SĐT: 0988373071

 Hiệu trưởng

Trực lãnh đạo

Nguyễn Thị Phượng

SĐT:0355435960

Giáo viên

Trực tại cơ quan

Nguyễn Thị Hội

SĐT: 0363504988

Nhân viên

Trực tại cơ quan

 

16

23/10/2021
(Thứ 7)

Khuất Thị Thịnh

SĐT: 0384481411

Phó

Hiệu trưởng

Trực lãnh đạo

 

Nguyễn Thị Xuân Hương

SĐT: SĐT: 0975055882

Giáo viên

Trực tại cơ quan

 

Đặng Thị Kim Tuyến

SĐT: 0363690114

Giáo viên

Trực tại cơ quan

Trên đây là Phương án làm việc bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch theo chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/08/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Đề nghị các đồng chí trong cơ quan nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:                                

- PGD Huyện;                                    

- Lưu VT./.

 

Hiệu Trưởng

 

 

(đã ký)

 

                  Nguyễn Thị Hồng

          

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hường
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan